Google Ads -mainonnan sanasto

Opi täältä tärkeimmät termit

Kun puhutaan verkossa tapahtuvasta mainonnasta, Google Ads on ehdoton mainostajien ykköspaikka. Kyseinen mainosalusta, ja ylipäätään mainoksien menestyksen arviointi, edellyttävät kuitenkin lukuisten erilaisten termien hahmottamista.

Koska näitä termejä on olemassa melkoinen määrä, päätin laatia jokaiselle käyttöön Google Ads -mainonnan sanaston. Sen avulla Google Adsin käyttö ja siellä tapahtuvan mainonnan toteuttaminen on ehdottomasti helpompaa – puhumattakaan sitten mainosten menestyksen arvioimisesta ja tulosten ymmärtämisestä.

Pelkkä Google Ads -tilin luominen ei siis vielä yksinään riitä, vaan myös mainokset tulee saada tulille ja sen jälkeen niiden menestys arvioitava. Lue siis huolellisesti seuraava mainontasanasto viimeistään siinä vaiheessa, kun olet luomassa ensimmäistä mainostasi.

Kampanja / Campaign

Google Ads -kampanja on ikään kuin kansio Google Ads -tililläsi, mikä pitää sisällään mainosryhmät, avainsanat ja itsessään mainokset. Kampanjoita eli näitä niin sanottuja kansioita voidaan luoda yksi tai useampi, perustuen markkinointitavoitteisiisi. Kampanja-asetukset määrittävät kunkin kampanjaan kuuluvan mainosryhmän kohdalla muun muassa sen, missä mainostetaan, mikä on kohderyhmä, millainen budjetti on käytössä, hintatarjousstrategian, ja niin edelleen.

Mainosryhmä / Ad Group

Mainosryhmä eli Ad Group pitää sisällään yhden tai useamman mainoksen – aivan, kuten jokainen kampanja pitää sisällään yhden tai useamman mainosryhmän. Mainosryhmän tarkoituksena on jäsentää mainokset, avainsanat ja kohdistukset kampanjoiden sisällä.

Huutokauppa / Auction

Huutokauppa eli Auction on jokaiseen Googlessa käyttäjän tekemään hakuun liittyvä prosessi, jossa määritetään kyseisen haun yhteydessä näytettävät mainokset, sekä niiden järjestyksen. Jos mainos on kelvollinen näkymään käyttäjän tekemän haun yhteydessä, tällöin se osallistuu automaattisesti mainoshuutokauppaan. Huutokaupan tulos määrittää puolestaan lopulta sen, näytetäänkö mainosta ja jos näytetään, niin mikä on sen sijainti.

Verkosto / Network

Google Ads mahdollistaa mainostamisen eli mainosten näyttämisen Googlen useissa erilaisissa verkostoissa. Tällaisia mainostusverkostoja ovat muun muassa Google Search, Google Display ja Google Search Partners. Konkreettisempaan muotoon puettuna mainoksia voidaan siis näyttää esimerkiksi Googlen hakutulossivuilla (Google Search) tai Googlen kumppanien verkkosivustoilla.

Hintatarjous / Bid

Hintatarjous eli englanniksi bid tarkoittaa määrittämääsi rahasummaa, jonka olet valmis maksamaan halutusta toiminnasta eli esimerkiksi mainoksen näyttämisestä, asettamalla sille yläraja. Hintatarjouksia voidaan asettaa muun muassa klikkauksille, näyttökerroille ja konversioille.

Impressiot / Impressions

Impressiot tarkoittavat kertojen määrää eli näyttökertoja, joina mainos on näytetty eri mainospaikoilla – riippumatta siitä, onko mainosta klikattu tai ei. Impressio ei automaattisesti tarkoita sitä, että henkilö, jolle se on esitetty, olisi nähnyt mainoksen, koska se voi sijaita esimerkiksi verkkosivuston alaosassa, jonne kyseinen henkilö ei ole todellisuudessa koskaan päätynyt.

Klikkaukset / Clicks

Klikkauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa käyttäjä klikkaa mainosta ja päätyy mainokselle asetetulle laskeutumissivulle. Kun tämä tapahtuu, tällöin CPC-hintatarjousstrategiaa käyttäviä mainostajia veloitetaan.

Laskeutumissivu / Landing Page

Laskeutumissivu eli Landing Page tarkoittaa verkkosivuston päänavigaation ulkopuolella olevaa sivua, joka on luotu näyttämään houkuttelevammalta sivustolla käyvälle henkilölle ja ohjaamaan heidät tietyn konversiotavoitteen täyttämiseen. Laskeutumissivuja käytetään usein Google Ads -mainoksissa kohde-URL-osoitteina mainoksen suorituskyvyn parantamiseen.

Budjetti / Budget

Budjetti tarkoittaa rahasummaa, jonka haluat mainoskampanjan käyttävän per päivä. Tuo kampanjalle asetettu budjetti saatetaan kuitenkin käyttää kaksinkertaisesti minä tahansa päivänä. Mikäli asetettua budjettia ei muuteta kalenterikuukauden aikana, mainostajalta veloitetaan maksimissaan 30,4-kertainen summa asetettuun budjettiin nähden.

Hintatarjousstrategia / Bid Strategy

Googlen mainosverkostossa tärkeässä roolissa ovat siis niin sanotut hintatarjoukset, ja sitä kautta kuvaan astuvat hintatarjousstrategiat. Hintatarjousstrategioita voi olla useita erilaisia, joista jokaisella on keskenään erilainen tavoite. Esimerkiksi Maximize Clicks -strategian tavoitteena on saada mahdollisimman moni klikkaamaan mainosta annetun budjetin sisällä, kun taas esimerkiksi Maximize Conversion -strategia pyrkii maksimoimaan jonkin tietyn ennakkoon asetetun konversiomäärän.

Automaattiset hintatarjoukset / Automated Bidding

Automaattiset hintatarjoukset ovat ennakkoon määritettyjä tarjouksia, jotka toimivat tietyn strategian mukaisesti. Toisin sanoen, Google saa automaattisten hintatarjousten kautta luvan tehdä hintatarjouksia omatoimisesti, määritettyjen asetusten eli asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Esimerkkejä Automated Bidding -strategioista ovat:

 • Konversiomäärän maksimoiva hintatarjousstrategia
 • Konversioarvon maksimoiva hintatarjousstrategia
 • Klikkausmäärän maksimoiva hintatarjousstrategia
 • Impressio-osuustavoitteen hintatarjousstrategia

Smart Bidding -strategia

Smart Bidding -strategia kuuluu automaattisten hintatarjousten kategoriaan, mikä siis esiteltiin edellä. Merkittävin ero tulee kuitenkin siinä, että Googlen oma tekoäly hoitaa hintatarjousstrategian määrittelyn. Se siis optimoi jokaisen hintatarjouksen saavuttaakseen automaattisten hintatarjousten kohdalla mainitut tavoitteet hintatarjousstrategian osalta.

Arvoon perustuva hintatarjous / Value Based Bidding

Kun puheenaiheena on arvoon perustuva hintatarjous eli englanniksi Value Based Bidding, tavoitteena on mainoskampanjan tuottaman arvon maksimointi. Eli toisin kuin esimerkiksi konversiomäärän maksimoivan hintatarjousstrategian kohdalla, arvoon perustuvan hintatarjouksen optimointi ei keskity yksinomaan konversioiden määrän maksimointiin. Sen sijaan se pyrkii saavuttamaan jokaisen konversion kohdalla mahdollisimman suuren hyödyn.

Responsiivinen hakumainos / Responsive Search Ad (RSA)

Responsiivinen hakumainos on yksi Google Adsin tarjoamista mainostyypeistä hakukampanjoiden osalta. RSA-kampanjan kohdalla mainokselle voidaan luoda muun muassa 15 erilaista otsikkoa ja jopa neljä eri kuvausta. Ja, kun sitten mainoksesi lähtee niin sanotusti eetteriin, Google valitsee mitkä otsikoiden ja kuvausten yhdistelmät omaavat suurimman potentiaalin tuoda maksimaalisen tuloksen huutokaupassa.

Mainossija / Ad Rank

Google käyttää mainossijaa eli Ad Rankia määrittääkseen, mille sijalle mainoksesi sijoittuu kussakin huutokaupassa – oli sitten kyse hakutulossivuista, hakukumppanin verkkosivusta, Display-verkoston verkkosivuista tai esimerkiksi Googlen videokumppanisivustoista. Mainossija perustuu kompleksiseen arvoon, joka määritetään muun muassa hintatarjouksen, laatupisteiden, mainoksen relevanssin ja kilpailijoiden määrän mukaan.

Mainoksen relevanssi / Ad Relevance

Mainoksen relevanssi mittaa sitä, miten läheisesti mainos liittyy targetoitaviin avainsanoihin ja hakulausekkeisiin, joita Googlen käyttäjät käyttävät. Mitä relevantimpi mainos on, sitä korkeammat laatupisteet se saa ja sitä todennäköisemmin mainos näytetään kyseisen haun yhteydessä.

Laatupisteet / Quality Score

Laatupisteet tarkoittavat numeraalista avainsanaan liittyvää pistemäärää yhden ja kymmenen välillä. Se määritetään mainoksen odotetun klikkausprosentin (CTR), mainoksen relevanssin ja laskeutumissivun tarjoaman kokemuksen mukaan. Mitä korkeammat laatupisteet mainos saa, sitä parempi. Korkeat laatupisteet auttavat nimittäin saavuttamaan mahdollisimman alhaisen klikkaushinnan (CPC) ja nostamaan mainossijaa.

Avainsana / Keyword

Avainsana tarkoittaa yhtä sanaa, tai joukkoa sanoja, joiden kohdalla mainos tekee hintatarjouksen. Toisin sanoen, kyse on sanasta tai sanoista, joiden kohdalla mainoksen halutaan näkyvän, kun käyttäjä hakee sitä tai niitä Googlessa.

Klikkausprosentti / Clickthrough Rate

Klikkausprosentti tarkoittaa käytännön osalta sitä, miten moni Googlen käyttäjä on nähnyt mainoksesi ja miten moni heistä on klikannut mainosta. Clickthrough Rate eli CTR lasketaan jakamalla mainoksen klikkausten määrä impressioiden määrällä, ja sitten kertomalla se 100:lla. Otetaan esimerkki: 70 klikkausta / 1000 impressiota = 0,07 x 100 = 7%. Tällöin klikkausprosentti on siis seitsemän.

Klikkaushinta / Cost-per-click

Klikkaushinta eli Cost-per-click (CPC) tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, miten paljon jokainen mainoksesi klikkaus tulee mainostajalle maksamaan. Mainostaja voi määrittää CPC:n eli maksimimäärän per klikkaus. Mikäli CPC asetetaan manuaalisesti, tällöin hintatarjous ei koskaan ylitä asetettua maksimihintaa – ellei sitten käytössä ole hintatarjousmuokkaukset.

Hintatarjousmuokkaukset / Bid Adjustments

Mainoksille asetetuille hintatarjouksille voidaan asettaa ennaltamäärättyjä hintatarjousmuokkauksia. Otetaan esimerkki: mainoksen hintatarjouksesi asetetaan yksi euro. Sille asetetaan 20 prosentin hintatarjousmuokkaus. Hintatarjousmuokkaus on mobiililaitekäyttäjille eli aina, kun Google-haun tekevän käyttäjän laitteena on mobiililaite, tällöin korkein tehtävä hintatarjous on 1,32 euroa.

Mainoselementit / Ad Assets

Mainoselementit eli Ad Assets, joka tunnettiin aiemmin englanninkielisellä termillä Ad Extensions, mahdollistaa ylimääräisen informaation lisäämisen mainoksiin. Mainoselementtien tarkoituksena on tehdä mainoksesta osuvampi ja kiinnostavampi. Mainoselementit vaikuttavat myös mainossijaan. Mainoselementtejä ovat muun muassa:

 • Sijainti
 • Sovelluksen latauslinkki
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen logo
 • Puhelinnumero
 • Valokuva
 • Lomake
 • Hinta
 • Alennus
 • Ylimääräiset linkit

Mainosten vuorottelu / Ad Rotation

Koska Google näyttää vain yhden mainoksen kerrallaan per mainostaja, Google vuorottelee näytettäviä mainoksia, mikäli mainosryhmä sisältää useamman kuin yhden mainoksen. Mainosten vuorotteluun voidaan asettaa optimointisääntö, jolloin Google näyttää automaattisesti mainoksen, joka johtaa esimerkiksi todennäköisimmin klikkaukseen tai konversioon. Mikäli sääntöä ei aseteta, tällöin Google näyttää tasaisesti kutakin mainosryhmässä olevaa mainosta.

Mainoksen esikatselu- ja diagnoosityökalu / Ad Preview and Diagnosis Tool

Mainoksen esikatselu- ja diagnoosityökalu eli Ad Preview and Diagnosis Tool mahdollistaa Googlen hakutulosten esikatselun ja mainosten näkemisen ilman näyttökertoja. Mikäli mainostasi ei näytetä jollain tietyllä hakulausekkeella, tämä työkalu paljastaa yksityiskohdat sille, miksi mainostasi ei näytetä. Lisäksi työkalun avulla voidaan vaihtaa kieltä, sijaintia ja laitekohtaisia tietoja hakutulosten esikatseluun.

Yleisöt / Audiences

Yleisöt mahdollistavat käyttäjien targetoinnin heidän käytöksensä ja toiminnan perusteella; ne voidaan määritellä esimerkiksi iän, sijainnin, kiinnostuksen kohteiden ja koulutuksen perusteella. Yleisölistoja käytetään esimerkiksi aiemmin verkkosivuillasi vierailleille käyttäjille, mobiilisovellustasi käyttäneille henkilöille tai YouTube-kanavasi julkaistun sisällön kanssa tekemisissä oleville henkilöille kohdistettuun uudelleenmarkkinointiin.

Sivustolinkit / Site Links

Sivustolinkit ovat ylimääräisiä hyperlinkkejä, jotka ovat mukana hakuverkoston tekstimainoksissa. Niitä klikkaamalla Googlen käyttäjät pääsevät suoraan käsiksi verkkosivustolta löytyviin relevantteihin sivuihin.

Huomiotekstit / Callouts

Huomiotekstit ovat mainoksesi pääotsikoiden- ja kuvausten alta löytyviä tekstin pätkiä, jotka eivät ole klikattavissa. Huomiotekstien käyttäminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden tarjota ylimääräistä tietoa, kuten yksilöllisen arvolupauksen, joka auttaa mainosta erottumaan joukosta.

Sovelluselementit / App Assets

Sovelluselementit eli App Assets mahdollistavat mainostajalle lisäämään linkin tekstimainoksiin, mikä johtaa mobiili- tai tablettisovellukseen. Näin ollen Googlen käyttäjillä on kaksi eri klikkauspaikkaa: mainoksen otsikko, joka johtaa mainostajan verkkosivuille, ja linkki, joka johtaa sovellukseen. Sovelluselementit tarjoavat loistavan mahdollisuuden johdattaa mainoksen nähneet henkilöt joko mainostajan verkkosivustolle tai sovellukseen yhden ja saman mainoksen kautta.

Hintaelementit / Price Assets

Hintaelementit eli Price Assets ovat omiaan lisäämään hakuverkostossa esiintyvien tekstimainosten arvoa. Ne tarjoavat mainostajalle mahdollisuuden esitellä valikoimaa laajemmin ja ohjata heidät verkkosivustolla suoraan heitä potentiaalisesti kiinnostavien tuotteiden tai palveluiden pariin. Toisin sanoen, hintaelementit auttavat mainoksen nähnyttä henkilöä löytämään haluamansa tavallista mainosta nopeammin.

Tarjouselementit / Promotion Assets

Tarjouselementit eli Promotion Assets ovat omiaan lisäämään hakuverkostossa näkyvillä olevien tekstimainosten arvoa. Ne mahdollistavat alennus- ja tarjouskampanjoiden esittelemisen käyttäjille, jotka nimenomaan etsivät parhaita tarjolla olevia mainostavan yrityksen tarjouksia.

Kuvaelementit / Image Assets

Mainostajat voivat kuvaelementtien avulla käyttää monipuolisia ja kuvaavia kuvia, jotka täydentävät tekstimainoksia. Kuvaelementit (Image Assets) parantavat mainosten tuottavuutta, koska tekstimainoksista tulee visuaalisesti näyttäviä ja tuotetta tai palvelua kuvaavia – ei vain tekstin, vaan myös kuvien muodossa.

Koko pääoman tuottoaste / Return on Ad Spend

ROAS eli koko pääoman tuottoaste on mittari, joka kertoo miten paljon mainos on taloudellisesti tuottanut. ROAS lasketaan jakamalla konversioarvo eli mainoksen tuotto mainokseen sijoitetulla rahasummalla. Mikäli esimerkiksi mainoksen tuotto on 10 000 euroa ja mainokseen käytettiin 5 000 euroa, tällöin ROAS olisi 200 prosenttia. ROAS voitaisiin edellä olevassa esimerkkitapauksessa kirjata myös muodossa 2, jolloin se tarkoittaa sitä, että mainoksen tuotto on kaksinkertainen siihen liittyviin kuluihin verrattuna.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti / Return on Investment

ROI eli Return on Investment ja edellä esitelty ROAS eli Return on Ad Spend ovat lähellä toisiaan. Mutta siinä, missä ROAS ottaa huomioon vain itsessään mainokseen liittyvät kulut, ROI ottaa huomioon kaikki kulut.

Parhaiten sijoitetun pääoman tuottoprosentti voidaan hahmottaa esimerkin kautta. Kuvitellaan, että itsessään mainokseen on käytetty 100 euroa, yhden tuotteen valmistus maksaa 100 euroa ja tuotetta on myyty kymmenen kappaletta 200 euron kappalehinnalla. Tällöin ROI lasketaan miinustamalla tuloista todelliset kulut eli 2000-1100=900. Tämän jälkeen tulos eli 900 jaetaan kuluilla eli 900/1100=0,818. Tämä tarkoittaa, että ROI on 81,80 %.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentin mittaamiseen Google Adsissa tarvitaan konversioita.

Konversiot / Conversions

Konversiot tarkoittavat mitä tahansa mainostajalle arvokasta toimintaa. Konversioseuranta mahdollistaa sen seuraamisen, miten monta kertaa ihmiset esimerkiksi vierailevat verkkosivustosi tärkeillä sivuilla tai lataavat sovelluksen – riippuen, mikä on asetettu tavoiteltavaksi konversioksi – näin muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Konversioarvo / Conversion Value

Konversioarvo kertoo kaiken yksinkertaisuudessaan, miten arvokas tavoitteeksi asetettu konversio on. Tämä arvo voidaan määrittää konversiota konfiguroitaessa. Google Adsin kohdalla konversion arvo määritetään seurantakoodin sisällä silloin, kun käytetään kyseisen mainosalustan konversioseurantaa. Google Analyticsista tuotaessa konversion arvo voidaan puolestaan määrittää tapahtuman summasta.

Hinta per konversio / Cost Per Conversion

Hinta per konversio eli yhden konversion hinta lasketaan jakamalla mainokseen käytetty rahasumma konversioiden määrällä. Mikäli mainostukseen on käytetty esimerkiksi 500 euroa ja konversioita on tullut 50, tällöin suoritetaan jakolasku 500/50=10. Näin ollen, kyseisessä esimerkkitapauksessa, yhden konversion hinta olisi kymmenen euroa.

Konversioarvo/hinta / Conversion Value Per Cost

Conversion Value Per Cost – sen tarkoitus on arvioida mainokseen sijoittamasi rahasumman takaisin tuoma palautus eli tuottoprosentti. Se saadaan laskettua jakamalla kokonaiskonversioarvo kaikilla mainokseen liittyvillä interaktioilla.

Toimintakohtainen hinta / Cost Per Action

Toimintakohtainen hinta tarkoittaa kokonaiskustannuksia, jotka on käytetty asiakkaille asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamiseen. Yleisesti ottaen toimintatavoite tarkoittaa joko konkreettista ostosta, rekisteröintiä, tilin luontia ja monia muita vastaavanlaisia toimintoja.

Linkkien rakentaminen

Linkkien rakentaminen lukeutuu Googlen mittarilla kolmen tärkeimmän hakutuloksiin vaikuttavan SEO-tekijän joukkoon.

WordPress-sivuston hakukoneoptimointi opas

Näin teet WordPress -sivustosta hakukoneystävällisen.

Google Shopping -mainonta

Google Shopping -mainonnalla tarkoitetaan niin sanottuja kuvallisia tuotemainoksia hakutuloksissa.

Arvolupaus

Arvolupaus on yksi tärkeimmistä yrityksen toimintaa ohjaavista elementeistä.

Suosituimmat verkkokauppa-alustat

Verkkokauppa-alustaratkaisun ei tule toimia esteenä yrityksesi potentiaaliselle kasvulle.

Verkkosivujen uudistus

Ennemmin tai myöhemmin verkkosivu-uudistus tulee ajankohtaiseksi.

Sampsa Vainio on digitaalisen markkinoinnin konsultti

Sampsa Vainio // Digily Oy

Olen 35-vuotias digitaalisen markkinoinnin konsultti Helsingistä. Viimeisen 9 vuoden ajan olen pyörittänyt 1-miehen digitoimistoa nimeltä Digily Oy. Koulutukseltani olen KTM (Åbo Akademi, 2014), pääaineena tietojärjestelmätiede. Yrittäjänä minulla on yli 10 000 tuntia kokemusta digimarkkinoinnin tekemisestä asiakkailleni, ja olen konsultoinut verkkonäkyvyydessä yli 100 yritystä Suomessa ja ulkomailla.

Tätä sivua on muokattu viimeksi: 11.3.2023.